Bir Müslümanın mutlaka bilmesi gereken dini bilgiler.

Bir Müslümanın mutlaka bilmesi gereken dini bilgiler.

İTİKAT Allah’a İman Meleklere İman Kitaplara İman Peygamberlere İman Kadere İman Ahirete İman İBADET Temizlik Abdest Gusül Namaz Oruç Zekât Hac Kurban Mübarek Gün ve Geceler PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYATI (SİYER-İ NEBÎ) AHLAK GENEL KÜLTÜR İSLAM’DA 32 FARZ İTİKAT İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER  (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.) Rabbin kim? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.) Rabbim Allah. Dinin ne? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.) Dinim İslam. Kitabın ne? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.) Kitabım Kur’an-ı Kerim. Kimin kulusun? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.) Allah’ın kuluyum. Kimin ümmetisin? (Daha detaylı bilgi için tıklayın) Hazreti Muhammed Mustafa’nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. Müslüman mısın? (Daha detaylı bilgi için tıklayın) Elhamdülillah, Müslümanım. Ne zamandan beri Müslümansın? (Daha detaylı bilgi için tıklayın) “Kâlû belâ” zamanından beri Müslümanım. “Kâlû belâ” ne demektir? (Daha detaylı bilgi için tıklayın) Allah Teâlâ, dünyayı ve varlıkları yaratmadan önce dünyaya gelecek bütün insanların ruhlarını yarattı. Onları ilahî huzurda topladı ve kendilerine, “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye sordu. Ruhlar da, “Evet, bizim Rabbimiz Sen’sin!” dediler. Bu zamana “Kâlû belâ” denir. Nereden geldin, nereye gideceksin? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.) Allah’tan geldim, Allah’a gideceğim. Ne için geldin? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.) Allah’ı tanımak ve O’na kulluk etmek için geldim. Çünkü Allah Teâlâ, insanları ve cinleri Kendisini tanımaları ve Kendisine ibadet etmeleri için yaratmıştır. (Zâriyât Suresi, 56. ayet) Ne olarak geldin? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.) Bütün insanlar, Müslüman olarak doğar ve dünyaya Müslüman olarak gelir. Ben de Müslüman olarak doğdum ve Müslüman olarak geldim. Dini kısaca tarif ediniz? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.) Allah (celle celalüh) tarafından insanları eğitmek, onları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmak için peygamberler aracılığıyla bildirdiği ilâhî kuralların tamamıdır. Akıllı insan kimdir? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.) İlâhî huzurda verdiği kulluk sözüne ömür boyu sadık kalan, dürüst bir inanca, faziletli ve ahlâklı bir gidişe sahip olan insandır. Dinler kaç kısma ayrılır? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.) Dinler üç kısma ayrılır: 1. Hak Dinler: Allah (celle celalüh) tarafından peygamberler vasıtası ile insanlara bildirilen ve hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze ulaşan dindir. Bozulmadan günümüze kadar ulaşan tek hak din İslam Dini’dir. 2. Muharref (Bozulmuş) Dinler: Allah(celle celalüh) tarafından peygamberler vasıtası ile bildirilen, fakat sonradan insanlar tarafından asılları değiştirilen dinler. Hristiyanlık ve Yahudilik gibi. 3. Batıl Dinler: İnsanlar tarafından icat edilen dinlerdir. Putperestlik, Satanizm, Budizm gibi. Bizim dinimiz hangisidir? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.) Bizim dinimiz, Hak katında tek din olan İslam Dini’dir. Allah katında geçerli din hangisidir? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.) Allah katında (geçerli) din, şüphesiz İslam’dır. (Âl-i İmran Suresi , 19. ayet ) Kim İslam’dan başka bir din ararsa (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve ahirette zarara uğrayanlardan olacaktır. (Âl-i İmran Suresi, 85. ayet) İslam Dini’nin gayesi nedir? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.) Getirdiği hükümlerle insanları hem dünyada hem de âhirette mutluluğa ulaştırmaktır. İslam Dini kaç ana bölümde incelenir? (Daha detalı bilgi için tıklayınız.) 1. İman (itikat) 2. Allah’ın emir ve yasaklarına uymak (amel) 3.Çevresiyle iyi ilişkiler içinde bulunmak (ahlâk) İslam Dini’nin özellikleri nelerdir? 1. Son dindir. 2. Bütün insanlığa gönderilmiştir. 3. Daha önce gönderilmiş bütün peygamberleri ve ilahî kitapları tasdik eder. 4. Önceki dinlerin hükümlerini yürürlükten kaldırmıştır. İman ne demektir? Allah Teâlâ’nın Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) aracılığıyla bildirmiş olduğu bütün esasların doğru olduğuna kalben inanmak, tasdik etmek ve bunu dil ile de söylemektir. Kelime-i tevhit nedir? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.) “Lâilâhe illallah Muhammedü’r rasûlullah” cümlesidir. Kelime-i tevhidin manası nedir? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.) Allah’tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O’nun elçisidir (resulüdür). Kelime-i şehadet ne demektir? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.) “Eşhedü enlâilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühû.” cümlesidir. Kelime-i şehadetin manası nedir? (Daha detaylı bilgi için tıklayınız.) Ben şehadet (şahitlik) ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki, Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O’nun kulu ve elçisidir (resulüdür). Bir kimse İslam Dini’ne ne zaman girmiş olur? Kelime-i tevhidi dili ile söyleyip kalbi ile kabul ve tasdik ettiği zaman girmiş olur. İmanın doğru ve geçerli olmasının şartları nelerdir? 1. Hayattan ümit kesmeden önce iman edilmiş olmalı. 2. Dinî hükümleri reddeden herhangi bir söz veya davranış içinde bulunmamalı. 3. Dinî hükümlerin tamamının güzel olduğu kabul edilmeli. İmanın çeşitleri nelerdir? 1. Tafsilî iman 2. İcmalî iman Tafsilî iman ne demektir? İman esaslarının her birine ayrı ayrı inanmaktır. İcmalî iman ne demektir? İman esaslarının hepsine birden inanmaktır. İman-ı yeis (ümitsizlik imanı) ne demektir? Ölmek üzereyken korkudan iman etmektir. (Firavun gibi). İmanın şartları nelerdir? 1. Allah’a inanmak. 2. Meleklere inanmak. 3. Kitaplara inanmak. 4. Peygamberlere inanmak. 5. Ahiret gününe inanmak. 6. Kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah’ın yaratması ile olduğuna (Allah’tan geldiğine) inanmak İmanın şartları nasıl ifade edilir (Amentü Nedir)? “Âmentübillâhi vemelâiketihî vekütübihî verusülihî -velyevmil’âhiri vebilkaderi hayrihî veşerrihî minallâhîteâlâ velbâ’sü ba’del mevti hakkun Eşhedüenlâilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû verasûlüh”, “Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kazanın; hayrın ve şerrin Allah tarafından geldiğine, ölümden sonra dirilişin gerçekleşeceğine inandım. Allah’tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O’nun elçisidir (resulüdür). Mü’min kime denir? Allah’ın varlığına ve birliğine, Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) de peygamberliğine kalpten inanan kimseye denir. Müşrik kime denir? Allah’ın eşi ve benzeri varmış gibi O’na ortaklar bulan, birden fazla ilah olduğuna inanan kimselere denir. Kâfir kime denir? Allah’ın varlığına ve birliğine, Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) peygamberliğine ve getirdiği esaslara inanmayan, bunu da açıkça söyleyen kimseye denir. Münafık kime denir? Allah’ın varlığına ve birliğine, Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) peygamberliğine ve getirdiği esaslara kalben inanmadığı hâlde dili ile inandığını söyleyen kimselere denir. Münafıklığın belirtileri nelerdir? Konuştuğunda yalan söylemek, söz verdiğinde sözünde durmamak, emanete hıyanet etmek. ALLAH’A İMAN İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER Allah’ı nasıl tanıyabiliriz? Allah’ı ancak Kur’an’da ve Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) sözlerinde tanıttığı şekilde tanıyabiliriz. Allah Teâlâ’nın kaç ismi vardır? Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) bildirdiğine göre Allah’ın 99 ismi vardır. Bu isimlerin hepsine birden ne denir? Esmâü’l hüsnâ (en güzel isimler). Allah’ın sıfatları kaç kısımdır? Allah’ın sıfatları “Zâtî” ve “Subûti” olmak üzere iki kısımdır. Allah’ın “Zâtî” sıfatları hangileridir? Vücud, Kıdem, Bekâ, Vahdaniyet, Muhalefetü’n lilhavâdis, Kıyam bi nefsihî. “Vücud” ne demektir? Allah’ın var olmasıdır. “Kıdem” ne demektir? Allah’ın varlığının başlangıcının olmamasıdır. “Bekâ” ne demektir? Allah’ın varlığının sonunun olmamasıdır. “Vahdaniyet” ne demektir? Allah’ın bir olmasıdır. “Muhalefetün li’l-havâdis” ne demektir? Allah’ın hiç benzeri olmaması, yani yaratılmışlara hiç benzememesidir. “Kıyam bi nefsihî” ne demektir? Her şeyin Allah’a muhtaç olması, Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmaması. Allah’ın “subûfî “ sıfatları nelerdir? Hayat, İlim, Semî, Basar, İrade, Kudret, Kelâm, Tekvin. “Hayat” ne demektir? Allah’ın diri olması demektir. “İlim” ne demektir? Allah’ın her şeyi bilmesi demektir. “Semî” ne demektir? Allah’ın her şeyi işitmesi demektir. “Basar” ne demektir? Allah’ın her şeyi görmesi demektir. “İrade” ne demektir? Allah’ın dilediğinin olması demektir. “Kudret” ne demektir? Allah’ın her şeye gücünün yetmesi demektir. “Kelâm” ne demektir? Allah’ın konuşması demektir. “Tekvin” ne demektir? Allah’ın her şeyi yaratması demektir. Allah’ın varlığı ve birliği ile ilgili Kur an’daki en önemli delil nedir? İhlâs Suresidir. İhlâs Suresinin manası nasıldır? De ki: Allah birdir. Allah Samed’dir (Hiç kimseye ihtiyacı yoktur, herkes O’na muhtaçtır). O, doğurulmamış ve doğurmamıştır. Hiç kimse O’na denk değildir (O’nun eşi ve benzeri yoktur). MELEKLERE İMAN İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER Melekler nasıl varlıklardır? Melekler; gözle görülmeyen, nurdan yaratılmış varlıklardır. Yemezler içmezler, erkeklik ve dişilikleri yoktur. Hiç günah işlemezler ve sadece ibadet ederler. Hızlı hareket edebilirler ve sayılarını ancak Allah Teâlâ bilebilir. Göremediğimiz başka varlıklar var mıdır? Ruhumuz, aklımız, elektrik, cinler gibi görülemeyen varlıklar vardır. Cin nedir? Ateşten yaratılmış olup insanlar gibi yiyen, içen, üreyen; ancak gözle görülmeyen, iman ve ibadet etmekle yükümlü varlıklardır. Şeytan nedir? Cin taifesindendir. Gözle görülmemekle birlikte varlığı kesin olan, azgınlık ve kötülükte çok ileri giden, büyüklük taslayan, ayrıca insanları saptırmayı kendisine vazife edinmiş bir varlıktır. Şeytanın özellikleri nelerdir? 1. Ateşten yaratılmıştır. 2. Gururlu ve kibirlidir. 3. Allah’a isyan etmiştir. 4. Cennet’ten kovulmuştur. 5. Allah tarafından lanetlenmiştir. 6. Kıyamete kadar yaşayacaktır. 7. Her türlü yola başvurarak insanları ve cinleri Allah’a isyan ettirmek için uğraşır. En seçkin dört melek hangileridir? Cebrail, Azrail, Mikâil, İsrafil. Cebrail’in vazifesi nedir? Allah’tan aldığı ilahî hükümleri peygamberlere getirmektir. Azrail’in vazifesi nedir? Eceli gelenlerin ruhlarını almaktır. Mikâil’in vazifesi nedir? Deprem, yağmur, fırtına vb. tabiat hâdiselerini Allah’ın izni ile düzenlemektir. İsrafil’in vazifesi nedir? Kıyamet ve mahşer günlerini ilan edecek sûra üfürmektir. İnsanları kaza, bela ve musibetten hangi melekler korur? Hafaza melekleri. Her an insanlarla beraber olan, onların iyi ve kötü amellerini her an yazan melekler hangileridir? Kirâmen Kâtibîn melekleri. Mezarda soru soracak melekler hangileridir? Münker ve Nekir melekleri. Cennet’teki meleklerin başkanı kimdir? Rıdvan Cehennem’deki meleklerin başkanı kimdir? Mâlik KİTAPLARA İMAN İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER Vahiy nedir? Allah Teâla’nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. Kutsal kitap neye denir? Allah’ın emir ve yasaklarını, dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayacak bilgileri; iman, ibadet ve güzel ahlâk gibi konuları içeren, peygamberlere gönderilen kitaplardır. Kutsal kitapların hepsi de büyük kitaplar mıdır? Dört tanesi büyük kitaptır. Diğerleri sahifelerden oluşan “suhuflar”dır. Hangi peygamberlere kaçar sahife gönderilmiştir? 1. Hazreti Âdem’e (aleyhisselam) 10 sahife 2. Hazreti İdris’e (aleyhisselam) 30 sahife 3. Hazreti İbrahim’e (aleyhisselam) 10 sahife 4. Hazreti Şit’e (aleyhisselam) 50 sahife Dört büyük kitabın adları nelerdir? Kur’an-ı Kerim, İncil, Tevrat, Zebur. Dört büyük kitap hangi peygamberlere gönderilmiştir? 1. Hazreti Muhammed’e (sallalahu aleyhi vesellem) Kur’an-ı Kerim, 2. Hazreti İsa’ya (aleyhisselam) İncil, 3. Hazreti Dâvûd’a (aleyhisselam) Zebur, 4. Hazreti Musa’ya (aleyhisselam) Tevrat. En son indirilen ve kıyamete kadar devam edecek esasları barındıran kutsal kitabımızın adı nedir? Kur’an-ı Kerim. Kur’an-ı Kerim Peygamberimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) kaç yaşındayken inmeye başladı? Kur’an-ı Kerim, Peygamberimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) 40 yaşındayken inmeye başladı. Kur’an-ı Kerim kaç yılında ve nerede inmeye başlamıştır? Kur’an-ı Kerim 610 yılında; Mekke’deki Nur Dağı’nda bulunan Hira Mağarası’nda; Ramazan ayının 27. gecesinde inmeye başlamıştır. Kur’an-ı Kerim’in ilk inen ayeti (emri) nedir? “Oku!”. (Âlak suresi) Kur’an-ı Kerim ne kadar sürede inmiştir? 23 yılda. Kur’an nasıl bir kitaptır? 1. Her yönüyle mucizedir. 2. Onu okumak ve dinlemek ibadettir. 3. Bir harfi dahi değişmeden günümüze kadar gelmiş, kıyamete kadar da öyle devam edecektir. Kur’an-ı Kerim neden gönderilmiştir? İnsanların dünya ve ahiret hayatlarını düzenlemek, onlara hem dünya hem de ahiret mutluluğunu temin etmek için gönderilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de kaç ayet vardır? Kur’an-ı Kerim’de 6666 ayet vardır. Ayet ne demektir? Bir ya da birkaç kelime veya cümleden meydana gelen, sureleri oluşturan, ilahî sözlerdir. Kur’ân-ı Kerim kaç sureden oluşmaktadır? Kur’an-ı Kerim 114 sureden oluşmaktadır. Sure ne demektir? Kur’an-ı Kerim’de özel isimleri bulunan ve besmele ile birbirinden ayrılan bölümlerdir. Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi hangisidir? Fatiha Suresi’dir. Kur’an-ı Kerim’in son suresi hangisidir? Nâs suresi’dir. Kur’ân-ı Kerim kaç cüzdür? Kur’an-ı Kerim 30 cüzdür. Hafız kime denir? Kur’an-ı Kerim’i baştan sona ezberleyen kişilere denir. Kur’an-ı Kerim hangi dildedir? Kur’an-ı Kerim, Arapça’dır. Kur’an neden Arapça olarak indirilmiştir? Kolay anlaşılsın diye. Kur’an-ı Kerim diğer dillerde yazılabilir mi, neden? Yazılamaz; çünkü manası tam ifade edilemez. Kur’an’ın başka dillere tercümesi yapılabilir mi? Kur’anın başka dillere tercümesi yapılabilir. Kur’an tercümesine “meal” adı verilir. Kur’an’ın tercümesi Kur’an yerine geçer mi? Tercüme, Kur’an yerine geçmez. Dünya tarihinde en büyük değişikliği yapan kitap hangisidir? Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an okumak zor mudur? Çok kolaydır. İnsanlar içerisinde en nasipsizi kimlerdir? Kur’an’a hakaret edenlerdir. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen tek kadın kimdir? Hazreti Meryem’dir. Kur’an’da ismi geçen tek sahabe kimdir? Hazreti Zeyd (radıyallahu anh) Tilâvet secdesi nedir? Kur’an-ı Kerim’de geçen secde ayetleri okunduğu veya dinlendiği zaman yapılması gereken secdedir. Kur’an-ı Kerim’de kaç tilâvet secdesi vardır? 14 tane tilâvet secdesi vardır. Mushaf ne demektir? Kur’an sayfalarının bir araya toplanarak kitap hâline getirilmiş şeklidir. Kur’an-ı Kerim sayfaları hangi halife döneminde toplanarak kitap hâline getirilmiştir? Hazreti Ebu Bekir (radıyallahu anh) döneminde. Kitap hâline getirilen Kur’an, ilk defa kim zamanında çoğaltılmıştır? Hazreti Osman (radıyallahu anh) döneminde. Kur’an-ı Kerime karşı vazifelerimiz nelerdir? 1. Kur’an’ı tecvit kurallarına göre okumak. 2. Elimize abdestli olarak almak. 3. Kur’an okunurken sessizce dinlemek. 4. Kur’an’ın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmak. PEYGAMBERLERE İMAN İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER Peygamber kimdir? Allah tarafından seçilmiştir. Vahiy yoluyla aldığı emir ve yasakları insanlara bildirerek onları doğruya, ahlâka, fazilete, ilme yönlendirir. Bu konuda örnek olmakla vazifeli, üstün ahlâk sahibi kimsedir. Resul ne demektir? Kendisine yeni bir kitap gönderilen peygamber demektir. Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) ve Hazreti İsa (aleyhisselam) gibi. Nebi ne demektir? Kendisine bir kitap gönderilmeyen, kendinden önceki peygambere gönderilen kitaplarla tebliğ yapan peygamberlere denir Hazreti Nuh (aleyhisselam) ve Hazreti İsmail (aleyhisselam) gibi. Peygamberliğin işareti nedir? Mucizedir. Mucize nedir? Peygamberlerin peygamber olduklarını ispat etmek için Allah’ın yardımı ile gösterdikleri, diğer insanların yapamayacakları olağanüstü olaylardır. Peygamberimiz’in parmaklarından su akıtması, Hazreti Musa’nın (aleyhisselam) asasıyla denizi yarıp yol açması gibi. Keramet nedir? Peygamberlere tâbi olan Allah dostlarının gösterdikleri olağanüstü olaylardır. Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) büyük mucizelerinden üç tanesini söyleyiniz? 1. Kur’an’ı Kerim: Kıyamete kadar devam edecek bir mucize. 2. Şakk-ı Kamer: Eli ile ayı ikiye ayırması. 3. İsra ve Miraç: Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) bir gece Mescid-i Haram’dan alınıp Kudüs’teki Mescid’i Aksâ’ya götürülmesi (İsra), oradan da göklere yükselmesi (Miraç). İsteyen her kişi peygamber olabilir mi? Peygamberlik, Allah vergisidir. Çalışmakla elde edilemez. Peygamberlerde bulunması gereken özellikler nelerdir? Peygamberlerde bulunması gereken özellikler: Sıdk, Emanet, Tebliğ, İsmet, Fetanet. Sıdk ne demektir? Peygamberlerin sözlerinde ve işlerinde en doğru olmalarıdır. Emanet ne demektir? Peygamberlerin en güvenilir kimseler olmalarıdır. Tebliğ ne demektir? Peygamberlerin ilahî emirleri insanlara dosdoğru olarak bildirmeleridir. İsmet ne demektir? Peygamberlerin günahsız olmalarıdır. Fetanet ne demektir? Peygamberlerin en akıllı ve en zeki kimseler olmalarıdır. İlk peygamber kimdir? İlk peygamber Hazreti Âdem’dir (aleyhisselam). Son peygamber kimdir? Son peygamber Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’dir. Biz kimin ümmetiyiz? Biz, bütün peygamberlere inanıyoruz, ama Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyiz. İnsanlığın yaradılışından bu yana kaç peygamber gelmiştir? Kur’an’ın bildirdiğine göre insanlığın yaratılışından bugüne kadar peygamber gönderilmeyen hiçbir topluluk yoktur. 124 bin peygamber gönderildiği ile ilgili rivayetler vardır, ama asıl sayıyı ancak Allah bilir. Kur’an’da kaç peygamber ismi geçmektedir? Kur’an’da 25 peygamber ismi geçmektedir. Kur’an’da ismi geçen peygamberler hangileridir? Âdem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakub, Yusuf, Eyyub, Şuayb, Musa, Harun, Davud, Süleyman, İlyas, Elyasa, Yunus, Zulkif, Zekeriyya, Yahya, İsa (aleyhimesselam) ve Hazreti Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem). Hangi peygamber ümmetini 950 sene Hakk’a davet etmiştir? Hazreti Nuh (aleyhisselam). Hangi peygamber Hızır (aleyhisselam) ile yolculuk yapmıştır? Hazreti Musa (aleyhisselam). Firavun’un sarayında büyüyen peygamber kimdir? Hazreti Musa (aleyhisselam)’dır. Hazreti Musa (aleyhisselam)’in en meşhur mucizesi nedir? Elindeki asasını yere bıraktığında ejderha olmasıdır. Hangi peygamber ateşe atıldığı halde ateş onu yakmamıştır? Hazreti İbrahim (aleyhisselam) Hazreti İbrahim (aleyhisselam)11 ateşe kim attırmıştır? Nemrut. Mekke’ deki mübarek zemzem suyu hangi peygamberin vesilesiyle çıkmıştır? Hazreti İsmail (aleyhisselam). Hazreti İbrahim’in (aleyhisselam) peygamber olan iki oğlunun isimleri nelerdir? Hazreti İsmail (aleyhisselam) ile Hazreti İshak (aleyhisselam)’dır. Ömrü boyunca bir gün oruç tutup bir gün tutmayan peygamber hangisidir? Hazreti Davud (aleyhisselam). Kardeşleri tarafından öldürülmek istenen ve kuyuya atılan peygamber hangisidir? Hazreti Yusuf (aleyhisselam). Hayvanların dilinden konuşabilen peygamber hangisidir? Hazreti Süleyman (aleyhisselam). Denize atılan hangi peygamberi balık yutup karaya çıkardı? Hazreti Yunus’u (aleyhisselam). Yahudiler tarafından testere ile kesilerek şehit edilen peygamber hangisidir? Hazreti Zekeriyya (aleyhisselam). Anasız ve babasız yaratılan peygamber hangisidir? Hazreti Âdem (aleyhisselam). Babasız dünyaya gelen peygamber hangisidir? Hazreti İsa (aleyhisselam). Daha beşikte iken konuşan peygamber kimdir? Hazreti İsa (aleyhisselam)’dır. Kur’anı Kerim’de adları geçtiği hâlde peygamber olup olmadıkları belli olmayan kişiler kimlerdir? Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn. Ümmet ne demektir? Aynı peygambere inanıp onunn yolunda yürüyen insanların tümüdür. Bütün peygamberlerin tebliğ ettiği ana esaslar nelerdir? 1. Dini korumak. 2. Aklı korumak. 3. Nesli korumak. 4. Malı korumak. 5. Canı korumak KADERE İMAN İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER Kaza nedir? Allah’ın ezelde takdir ettiği şeyleri, zamanı gelince bu takdire uygun olarak yaratmasına denir. Kader nedir? Kâinatta olacak şeylerin zamanını, yerini, özelliklerini ve nasıl olacaklarını Allah’ın ezelde bilmesi ve takdir etmesidir. Rızık nedir? Canlıların yiyip içtiği ve faydalandığı her şeydir. Ecel nedir? Ömrün bittiği, dünya hayatının sona erdiği ölüm vaktidir. Tevekkül nedir? İsteğimize ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra Allah’a dayanıp güvenmek ve işin sonucunu O’na havale etmektir. AHİRETE İMAN İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER Ahiret nedir? Dünyada yapılan iyilik ve kötülüklerin karşılığının verileceği yerdir. Ahiret hayatının safhaları nelerdir? 1. Kabir hayatı 2. Kıyametin kopması 3. Yeniden diriliş 4. Mahşer 5. Amel defterlerinin dağıtılması 6. Hesap 7. Mizan 8. Sırat 9. Şefaat 10. Cennet 11. Cehennem Ahiret hayatı nedir? Kıyametin kopmasından sonra başlayacak olan sonsuz hayata ahiret hayatı denir. Ahiret hayatı ne ile başlar? Ölüm ile başlar. Kıyamet nedir? Dünyanın sona erip ölülerin yeniden diriltilmesidir. Ölüm nedir? İnsanın belli ve ölçülü olan hayatının sona ermesi ile yeni ve sonsuz hayatın başlamasıdır. Ölüm, yok olmak mıdır? Hayır, bir âlemden diğer bir âleme göç etmektir. Kabir nedir? Canımızın vücudumuzdan ayrılması ile cansız kalan cesedimizin bırakıldığı yerdir. Kabir hayatı nedir? Cesedimizin kabre koyulması ile başlayan ve ahiret gününe kadar devam edecek bir hayat ve bir zamandır. Haşr ne demektir? Allah’ın, insanları hesaba çekmek üzere tekrar dirilişten sonra bir araya toplamasıdır. Mahşer neye denir? İnsanların hesap vermek üzere toplandıkları yere denir. Mahşerde; ilk sorgu hangi konuda olacaktır? Mahşerde İlk sorgu namaz konusunda olacaktır. Sur ne demektir? Hazreti İsrafil’in (aleyhisselam) kıyameti başlatmak üzere üfüreceği âlettir. Kıyamet ne zaman kopacak? Kıyametin ne zaman kopacağını Allah’tan başka kimse bilemez. Mizan ne demektir? Ahirette hesaptan sonra herkesin amellerinin tartıldığı ilahî adalet ölçüsünün adıdır. Sırat ne demektir? Cehennem’in üzerine kurulmuş manevî bir köprüdür. Herkes bu köprünün üzerinden geçecektir. Mü’minler geçip Cennet’e ulaşacak, kâfirler ise geçemeyip Cehennem’e düşecekler. Şefaat ne demektir? Günahı olan müminlerin günahlarının bağışlanması, günahı olmayanların da Cennet’e daha yüksek dereceyle girme si için peygamberlerin ve Allah katında dereceleri yüksek olan kimselerin Allah’a yalvarmaları ve dua etmeleridir. Cennet ne demektir? Müminler için ahirette hazırlanmış mükâfat yeridir. Cehennem ne demektir? İman etmeyenler ile inandığı hâlde günah işleyenlerin cezalarını çekecekleri yer. Şefaat ne demektir? Allah’ın sevgisini kazanmış kişilerin dünyada yaptıkları iyi ameller nedeniyle diğer insanlar için Allah’tan af dilemeleri. Kimler şefaat edebilir? Peygamberler, âlimler, şehitler, hafızlar ve Allah’ın veli kulları. Havz nedir? Cennet’te müminlere sunulacak tatlı ve berrak içeceğin bulunduğu havuz. Hesap nedir? İnsanların dünyada yaptıklarından sorguya çekilmeleridir. İBADET İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah’a ve resulüne itaat etmektir. İslam’ın şartı kaçtır? İslam’ın şartı beştir. İslam’ın şartları nelerdir? 1. Kelime-i şehadet getirmek, 2. Namaz kılmak, 3. Oruç tutmak, 4. Zekât vermek, 5. Hacca gitmek. Kelime-i şehadet ne demektir? Eşhedü enlâilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlüh. Kelime-i şehadetin manası nedir? Ben şehadet (şahitlik) ederim ki; Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki; Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O’nun kulu ve elçisidir. İbadet nedir? Allah’a kulluk etmek, saygı göstermek, verdiği nimetlere karşı O’na şükretmektir. İbadet; namaz, oruç, zekât ve hac gibi farz emirler yanında diğer bütün dinî ve ahlâkî vazifeleri yerine getirmekle yapılır. İbadette temel olan nedir? İbadette temel olan, niyettir. Kaç çeşit ibadet vardır? 1. Beden ile yapılan ibadetler: Namaz ve oruç gibi. 2. Mal ile yapılan ibadetler: Zekât gibi 3. Hem beden hem mal ile yapılan ibadetler: Hac gibi. İbadetler insanlara hangi faydaları sağlar? 1. İnsanların Allah ile bağını güçlendirir. 2. İç huzuru sağlar. 3. Güven duygusunu geliştirir. 4. Kötülüklerden alıkoyar. 5. Güzel ahlâkın gelişmesine katkıda bulunur. 6. Sabır ve sorumluluk bilincini geliştirir. Mükellef kime denir? Allah’ın emir ve yasaklarından sorumlu olan kimseye denir. İnsanlar ne zaman mükellef olurlar? Akil bâliğ olduğunda; yani insan, zihin ve beden bakımından olgunlaştığında (Genellikle erkekler 13-14, kızlar 9-12 yaşlarında olgunlaşırlar). Mükellefin davranışları ile ilgili hükümler kaç tanedir ve nelerdir? 8 tanedir: Farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah, mekruh, haram, helâl. Haram ne demektir? İslam Dini’nin yapılmasını kesin olarak yasakladığı işlerdir. İnsan öldürmek, içki içmek, kumar oynamak, faiz yemek, anneye ve babaya karşı gelmek gibi. Helâl ne demektir? İslam Dini’nin, yapılmasına müsaade ettiği ve yapılmasında bir sakınca görmediği işlerdir. Ticaret yapmak gibi. Mekruh ne demektir? Yapılması dinen yasaklanmamakla birlikte uygun görülmeyen işlerdir. İnsanların geçeceği yerlere tükürmek gibi. Mekruh kaç çeşittir? 1. Tahrimen mekruh 2. Tenzihen mekruh Tahrimen mekruh ne demektir? Harama daha yakın olan mekruha denir. Örnek: Anne’yi ve babayı adlarıyla çağırmak. Tenzihen mekruh ne demektir? Helâle daha yakın olan mekruha denir. Örnek: Namazda gözleri yummak. Mübah ne demektir? Yapılmasında veya yapılmamasında dinen bir sakınca olmayan işlerdir. Oturmak, kalkmak, koşmak gibi. Müstehap ne demektir? Yapılması iyi olan, yapılmadığı takdirde günahı olmayan işlerdir. Nafile namaz kılmak, oruç tutmak gibi. Sünnet ne demektir? Hazreti Peygamberimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın emri olmaksızın ibadet niyetiyle sürekli yaptığı ve yapılmasını istediği, pek az terk ettiği ibadetlerdir. Misvak kullanmak gibi. Müekked sünnet ne demektir? Hazreti Peygamber Efendimiz’in farzın dışında sürekli yaptığı ve yapılmasını istediği ibadetlerdir Akşam namazının sünneti, yatsı namazının son sünneti gibi. Gayri müekked sünnet ne demektir? Hazreti Peygamber Efendimiz’in bazen terk ettiği; ama genellikle yaptığı ibadetlerdir. İkindi namazının sünneti gibi. Vacip ne demektir? Farz kadar kesin olmasa bile dinen yapılması gereken, yerine getirilmediğinde kazası (sonradan yapılması) gereken ibadetlerdir. Vitir ve bayram namazı kılmak, fitre vermek, kurban kesmek gibi. Farz ne demektir? Kur’an ve sünnetle belirlenmiş yapılması kesin olan emirlerdir. Farzın hükmü nedir? Yapan sevap kazanır. Terk eden günahkâr olur, inkâr eden dinden çıkar. Farz kaç çeşittir? “Farz-ı Ayn” ve “Farz-ı Kifâye” olarak iki çeşittir. Farz-ı Ayn ne demektir? Her Müslüman’ın kesin yapması gereken işlerdir. Beş vakit namaz kılmak gibi. Farz-ı Kifâye ne demektir? Bazı Müslümanlar’ın yapmasıyla diğer Müslümanlar’ın yapmasına gerek kalmayan işlerdir. Cenaze namazı gibi. Müfsid ne demektir? Başlanmış ibadeti bozmak demektir. Namazda gülmek, konuşmak, başkalarıyla ilgilenmek, oruçluyken bile bile yemek ve içmek gibi. Mezhep nedir ve kaçtır? Mezheb, gidilen yol, benimsenen metod ve görüş demektir. Dini manada mezheb ise, müctehid bir alimin fikir ve görüşlerini benimseyen insanların meydana getirdiği dini ekollere denir. Amelde ve İtikatte olmak üzre iki adet mezhebimiz vardır. Amelde kaç mezhep vardır ve kimlerdir? En yaygın ehli sünnet mezhep dört tanedir. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleridir. Bu mezheplerin imamları kimlerdir? Hanefiî Mezhebi: İmam-ı Azam Ebu Hanife Şafiî Mezhebi: İmam Şâfî Mâlikî Mezhebi: İmam Mâlik Hanbelî Mezhebi: İmam Ahmed bin Hanbel Amelde mezhebin nedir? Hanefi mezhebidir. (Türkiye geneli Hanefi mezhebidir. Şafiiler de vardır.) İtikat mezhebimiz nedir? Ehli sünnet vel cemaattir, yani Peygamber Efendimiz ve Ashaplarının (arkadaşlarının) gittiği yoldur. İtikattaki mezhep imamları kaçtır ve kimlerdir? İkidir. İmam Ebu Mansur Muhammed Matüridi ve İmam Ebü´l Hasani´l Eşari Hazretleridir. İtikattaki mezhebimizin imamı kimdir? Hanefîlerin îtikatta imâmı İmâm Ebû Mansûr Mâturîdî'dir, Şâfiîlerin ise İmâm Ebü'l-Hasen Eş'arî Hazretleridir. TEMİZLİK (ABDEST - GUSÜL) İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER Abdest ne demektir? Bir ibadet yapmadan önce belli şartlara göre vücudu temiz hâle getirmektir. Abdestin farzları nelerdir? 1. Elleri dirseklere kadar yıkamak. 2. Yüzümüzü yıkamak. 3. Başımızın dörtte birini mesh etmek. 4. Ayaklarımızı yıkamak. Abdesti bozan durumlar nelerdir? 1. Vücudun herhangi bir yerinden kan veya irin çıkması. 2. Ağız dolusu kusmak. 3. Küçük veya büyük tuvalet yapmak veya yellenmek. 4. Bayılmak veya sarhoş olmak. 5. Namazda, yanındakinin duyabileceği kadar gülmek. 6. Yatarak veya bir yere dayanarak uyumak. 7. Tükürüldüğü zaman tükürüğün yarıdan fazlasının kan olması. Abdestsiz yapılmayan şeyler nelerdir? 1. Namaz kılınmaz. 2. Tavaf yapılmaz. 3. Tilâvet secdesi yapılmaz. 4. Kur’an’a el sürülmez. Gusül ne demektir? Bütün vücudun yıkanması ile alınan abdest demektir. Gusül yapmayı gerektiren hâller nelerdir? 1. Cünüplük hâli 2. Kadınların âdet hâllerinin sona ermesi. 3. Doğum yapan kadınların loğusalık hâllerinin sona ermesi. Gusül abdestinin farzları nelerdir? 1. (Mazmaza) Ağzımıza avucumuzla üç kere dolu dolu su vermek. 2. (İstinşak) Burnumuza avucumuzla üç kere dolu dolu su verip sol elimizle burnumuzu temizlemek. 3. Hiç kuru yer kalmayacak şekilde bütün vücudu yıkamak. Gusül abdesti alması gerekenler neler yapamazlar? 1. Camilere giremezler. 2. Kur’an’a dokunamazlar. 3. Namaz kılamazlar. 4. Kâbe’yi tavaf edemezler. Teyemmüm ne demektir? Suyun bulunmadığı yerlerde, elleri temiz toprağa veya toprak cinsinden bir şeye vurarak yüzü ve kolları mesh etmektir. Teyemmümün farzları nelerdir? 1. Niyet etmek. 2. Yüzü ve kolları mesh etmek. Teyemmümü kimler alır? Su bulamayanlar ve suyla abdest alması mümkün olmayan hastalar alır. Teyemmüm nasıl yapılır? Eller temiz bir toprağa vurularak yüzler sıvazlanır. İkinci vuruştan sonra da kollar sıvazlanarak teyemmüm yapılmış olur. Teyemmüm ne zaman bozulur? Abdestin bozulduğu durumların hepsinde teyemmüm de bozulur. Ayrıca su bulununca da teyemmüm bozulur. İstibra ne demektir? Erkeklerin küçük abdest bozduktan sonra idrarın tamamen kesilmesini beklemelerine denir. İstibraya dikkat edilmezse ne olur? İstibraya dikkat etmeyenlerin abdestleri tam olmaz. Ayrıca kabir azabı çekerler. Özür sahibi kime denir? Abdesti bozan ve devam eden bir hastalığı olan kimseye denir. NAMAZ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER Namazın önemi ve faydaları nelerdir? 1. İslam’ın şartlarından biridir. 2. Kulu, Allah’a yaklaştırır. 3. Cemaatle kılınması, birlik ve beraberliği pekiştirir. 4. Sorumluluk bilincini geliştirir. 5. Disiplinli olmayı sağlar ve tembellikten uzaklaştırır. 6. Beden sağlığı verir. Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır. Namaz kimlere farz değildir? Çocuklara, delilere, baygınlara ve Müslüman olmayanlara farz değildir. Kaç çeşit namaz vardır? 1. Farz namazlar. 2. Vacip namazlar. 3. Nafile namazlar. Farz namazlar hangileridir? 1. Beş vakit namaz. 2. Cuma namazı. 3. Cenaze namazı. (Farz-ı kifâye) Beş vakit namaz ne zaman farz kılındı? Miraç gecesinde farz kılındı. Beş vakit namaz hangileridir ve kaçar rekâttır? 1. Sabah namazı: 2 sünnet + 2 farz = 4 rekat 2. Öğle namazı: 4 ilk sünnet + 4 farz + 2 son sünnet = 10 rekat 3. İkindi namazı: 4 sünnet + 4 farz = 8 rekat 4. Akşam namazı: 3 farz + 2 sünnet = 5 rekat 5. Yatsı namazı: 4 ilk sünnet + 4 farz + 2 son sünnet + 3 vitir = 13 rekat Vacip namazlar hangileridir? Vitir namazı ve bayram namazları. Nafile namaz neye denir? Farz ve vacip olmayan, sadece Allah rızası için kılınan namazlara denir. Kaza namazı neye denir Vaktinde kılınamayan namazların sonradan kılınmasına denir. Hangi vakitlerde namaz kılınmaz? Güneş’in doğduğu ilk kırk beş dakikada, Güneş tam tepedeyken ve Güneş batarken namaz kılınmaz. Kur’an’ın tercümesi ile namaz kılınabilir mi? Hayır, kılınamaz. Dinimize göre seferî (yolcu) kime denir? Doksan kilometreden daha uzağa giden insanlara seferî denir. Kalacakları yerlerde on beş günden fazla kalmamak şartı vardır. Seferî olanlar namazlarını nasıl kılarlar? Dört rekâtlık farz namazları iki rekât olarak kılarlar. Hasta olan kişi namazını nasıl kılar? Ayakta duracak kadar gücü olmayanlar oturarak, buna da gücü yetmeyenler yatakta îmâ ile kılar. Namazın farzları kaç tanedir? Altısı içinden altısı da dışından olmak üzere on iki farzı vardır. Namazın, dışındaki farzları nelerdir? 1. Hadesten taharet 2. Necasetten taharet 3. Setr-i avret 4. İstikbâl-i kıble 5. Vakit 6. Niyet Hadesten taharet ne demektir? Abdest almak, gerekli ise gusül abdesti almak. Necasetten taharet ne demektir? Bedende, elbisede veya namaz kılınacak yerde pislik varsa bunların temizlenmesidir. Setr-i avret ne demektir? Avret yerlerini örtmektir. Avret yerleri neresidir?
Önceki YazıOruç Tutmak Metabolizmayı Nasıl Etkiliyor?
Sonraki YazıEyüp Sultan Kimdir?
Bu konuya henüz yorum yapılmamıştır...
Yorum Yapın